Θωράκιση του Θεσμού της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από την ΕΝΕ


Με πρωτοβουλία της ΕΝΕ, οι Διευθύντριες των Ν.Υ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συνυπέγραψαν το ακόλουθο υπόμνημα, με σκοπό τη διευκρίνιση διατάξεων του Ν. 4052/2011.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όλες οι κατωτέρω υπογεγραμμένες διατελούμε Προϊστάμενες Διεύθυνσης (Διευθύντριες) των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων όπου υπηρετούμε.

Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος αποτέλεσαν οι προσφάτως ψηφισθείσες διατάξεις του Νόμου 4052/2012 (Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§8 του ως άνω Νόμου, «τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από: α) …, η) τον Προϊστάμενο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου».

Δια των παραπάνω διατάξεων προσδιορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των λειτουργούντων υπό ενιαία, πλέον, διοίκηση διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., αποκλειομένων ούτως των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από την ιδιότητα του τακτικού μέλους των οικείων Δ.Σ.

Ενόψει της παραπάνω νομοθετικής εξέλιξης επιθυμούμε να σας επισημάνουμε, ότι θεωρούμε επιβεβλημένη και αυτονόητη τη συμμετοχή του/της Διευθυντή/τριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο οικείο Δ.Σ. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαδραματίζει αναμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, καλύπτει ένα ουσιώδες φάσμα αρμοδιοτήτων και κατέχει νευραλγική θέση στην οργανωτική δομή κάθε νοσοκομείου. Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της αναγκαίας συμμετοχής του Διευθυντή της στο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, ως της πλέον λογικής λύσης.

Η θέση μας αυτή ερείδεται πρωτίστως επί της πολυετούς εμπειρίας μας επί ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου υπηρετούμε, και της βαθειάς πεποιθήσεώς μας, ότι η συμβολή μας στη διοίκηση των διασυνδεομένων νοσοκομείων θα είναι πολύτιμη.

Προς επίρρωση των ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε, ότι στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες υπάγεται πολυάριθμο προσωπικό, απασχολούμενο εις όλα τα τμήματα και εις όλες τις μονάδες των νοσοκομείων. Το προσωπικό αυτό τελεί υπό την καθοδήγηση του φυσικού προϊσταμένου, που δεν είναι άλλος από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό οι Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθίστανται εν τοις πράγμασι ρυθμιστές της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων.

Η ιδιότητάς τους αυτή καθιστά αναγκαία και εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία τους ως τακτικών μελών των οικείων Δ.Σ.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί, η επιτυχημένη συμμετοχή των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στη διοίκηση των νοσοκομείων, όπως προβλεπόταν με το προγενέστερο καθεστώς του Νόμου 3329/2005.

Η ως άνω πρότασή μας συνοψίζεται, υπό μορφή εισηγούμενης νομοθετικής διάταξης, ως εξής : Η περίπτωση η΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «η. Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας».

Σε κάθε περίπτωση, κι αν ακόμη δεν ακολουθηθεί η κοινή λογική, η περίπτωση η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Νόμου 4052/2012 χρήζει διόρθωσης, δοθέντος ότι κάνει λόγο περί του Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εννοώντας προφανώς τον Διευθυντή ως ιεραρχικώς ανώτερο όργανο. Η διόρθωση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν συγχύσεις με τους προϊσταμένους των τομέων και των τμημάτων, οι οποίοι είναι ιεραρχικώς κατώτεροι του Διευθυντή. Σημειωτέον, ότι η επίμαχη διόρθωση συνάδει και με το γράμμα των διατάξεων του άρθρου 103 του Νόμου 2071/1992, όπου καθιερώνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διευθυντών (προϊσταμένων διεύθυνσης), των τομεαρχών (προϊσταμένων τομέων) και των τμηματαρχών (προϊσταμένων τμημάτων) των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Με βάση το ίδιο παραπάνω σκεπτικό χρήζει προσθήκης η διάταξη του άρθρου 3§1 περ. ε΄ του Νόμου 4052/2012. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, «σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από: α) …, ε) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας».

Και στην περίπτωση αυτή, προς αποφυγή συγχύσεων, θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «Διεύθυνσης», ώστε να μην καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία περί του ότι ο νομοθέτης εννοεί τον/την Διευθυντή/τρια της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια, προτείνεται ως νομοθετική διάταξη η εξής : «Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 4052/2012 προστίθεται λέξη ως εξής : ε) τον Προϊστάμενο ΄΄Διεύθυνσης΄΄ της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας».

Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΡΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΝ ΝΑΞΟΥ
ΟΙΚΟΜΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΝ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΑΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ.&ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΝ ΘΗΒΩΝ
ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ
ΜΠΑΡΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ
ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΨΝΘ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΨΝ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΙΤΣΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΝΠ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΝ ΣΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΩΣ
ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΝΔΑ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Για το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s