Αρχείο για την κατηγορία ‘ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ’


logo_enne

Αξιότιμοι κύριοι,

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 καθιερώθηκε νέο σύστημα προαγωγικής και μισθολογικής εξέλιξης, με την ταυτόχρονη διασύνδεση μισθού και βαθμού. Με άλλα λόγια, εφόσον ένας υπάλληλος δεν προαχθεί στον επόμενο βαθμό, παραμένει στάσιμος στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του.

Παρά, λοιπόν, το γεγονός, ότι ο Νόμος 4024/2011 ετέθη σε ισχύ ήδη από τις 27-10-2011, έκτοτε και μετά την άπαξ γενόμενη κατάταξη του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, ουδεμία προαγωγή έλαβε χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι δημόσιοι υπάλληλοι να παραμένουν καθηλωμένοι τόσο βαθμολογικά, όσο και μισθολογικά, εφόσον έχουν ενταχθεί στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που κατέχουν.

Αιτία της στασιμότητας ενδεχομένως αποτελούν οι ρυθμίσεις του Παραρτήματος V 2 του Νόμου 4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του 2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

Κατά την άποψή μας το φαινόμενο της στασιμότητας έρχεται σε αντίθεση με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 103 του Συντάγματος περί μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ζητούμενο αποτελεί η άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου προαγωγών του Νόμου 4024/2011, μετά την ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών εκτίμησης του σχετικού δημοσιονομικού κόστους και με σεβασμό στις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης             Αριστείδης Δάγλας


 

           Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • ΑΔΑΒΕΑΤΘ-ΥΜ2
 • Αριθμός ΠρωτοκόλλουΔΥ5α/οικ.33785
 • ΘέμαΑποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • Τελικός ΥπογράφωνΓενικός Γραμματέας – ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης12/04/2013
 • Ημερομηνία Ανάρτησης12/04/2013 10:40:29
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΜονάδαΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 • Θεματική
  • Προυπολογισμός
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: d1d7761457f45bfb0134a1a0ec5fbc18a489a91c12f0ebafd00acc40ccc2791f

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία ΕΣΥ

 

Ένα χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ του ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων- Ν. 4024/2011- περίπου οι μισές από τις διατάξεις του έχουν τύχει εφαρμογής, ενώ για πολλά από τα θέματα που ρυθμίζει εφαρμόζονται ακόμη οι μεταβατικές διατάξεις ή οι  διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευσή του.

A. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ

α. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Μια από τις σημαντικότερες διατάξεις που έτυχαν εφαρμογής είναι εκείνη του άρθρου 15 παρ. 1 για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η Υπουργική απόφαση που καθορίζει τους δικαιούχους και τα σχετικά ζητήματα εξεδόθη κατόπιν διαρκών πιέσεων και υπομνημάτων της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ στις 24-2-2012. Προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος είναι:

α. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση- ήτοι όχι η μερική.

β. Η απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.  Αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης και είναι: τα Νοσοκομεία, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, τα ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα ΝΠΔΔ του Τομέα Προνοίας και τα Αγροτικά Ιατρεία τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο Νόμος δε κάνει καμία διάκριση μεταξύ ιδιαίτερων χώρων/γραφείων και κλινικών/ μονάδων/ ιατρείων/ θαλάμων και δεν εξαρτά τη χορήγηση του επιδόματος από τη διάρθρωση των κτιριακών υποδομών των Νοσοκομείων ή την άμεση και συνεχή επαφή με τον ασθενή.  Όταν ο Νομοθέτης κάνει λόγο για Νοσοκομεία, εννοεί το σύνολο των δομών εκάστου.

γ. Η απασχόληση με τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος. Το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας ανήκει στην Α κατηγορία της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής χωρίς καμία διάκριση και εξαίρεση. Επομένως, όλες οι ειδικότητες των υπαλλήλων που ανήκουν στην Νοσηλευτική Υπηρεσία δικαιούνται το επίδομα, αδιακρίτως.

Για τη χορήγηση του επιδόματος, στο άρθρο 6 της απόφασης ορίζεται ότι για τη συνδρομήτων ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Στην περίπτωση των Νοσηλευτών, Προϊστάμενος είναι αποκλειστικά ο Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Τμήματος. Προϊστάμενοι των Προϊσταμένων Τμημάτων είναι οι Τομεάρχες και Προϊσταμένη  των Τομεαρχών είναι η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Προϊστάμενος όλων είναι ο Διοικητής του Νοσοκομείου και όχι ο Διοικητικός Διευθυντής που είναι ισότιμος ιεραρχικά με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Σε μεγάλο νοσοκομείο της Επαρχίας ο Διοικητικός Διευθυντής προέβη αναρμοδίως στην περικοπή του επιδόματος στους τομεάρχες, τη διευθύντρια ΝΥ και το προσωπικό του γραφείου ΝΥ και απεύθυνε ερώτημα στο ΓΛΚ, συνδέοντας παρανόμως την καταβολή του επιδόματος με την παροχή νοσηλείας με τη στενή έννοια του όρου. Σε νοσοκομείο μικρότερης πόλης, αποφασίστηκε αιφνιδίως η περικοπή του επιδόματος από ένα σύνολο Νοσηλευτών, αυθαίρετα, χωρίς τη βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτεί ο Νόμος από τα πρόσωπα που αυτός προβλέπει.

Αναφορικά με το σημαντικό ζήτημα του διαστήματος των αδειών κατά το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, περιορισμός χρόνου τίθεται μόνον αναφορικά με τις εκπαιδευτικές άδειες, οι οποίες απαιτείται να είναι διάρκειας ως δυο μηνών. Οι αναρρωτικές άδειες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος είναι κατά ρητή πρόβλεψη περιορισμένες ως έξι μέρες κατ’ έτος ή απαιτούν να προηγηθεί νοσηλεία. Για τις πρώτες- τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες- τίθεται χρονικό όριο 6 ημερών κατ’ έτος, προκειμένου να εξακολουθήσει να καταβάλλεται το επίδομα, ενώ για τις δεύτερες- που χορηγούνται από δημόσια νοσοκομεία κλπ- δεν τίθεται τέτοιος χρονικός περιορισμός, αλλά μόνον η προϋπόθεση της νοσηλείας στα αναφερόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές, που πρέπει να αποδεικνύεται από τα νόμιμα παραστατικά.

β. υπηρέτηση σε θέση ευθύνης

Το επόμενο θέμα στο οποίο ο Νόμος και οι εκδοθείσες εγκύκλιοι συνέβαλαν σε μια ορθότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν προκύψει υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, είναι αυτό της μοριοδότησης υπηρέτησης σε θέση προϊσταμένου με ανάθεση και της καταβολής του επιδόματος θέσης ευθύνης, που αποσυνδέθηκαν και ρητώς από  την τοποθέτηση στη θέση προϊσταμένου με κρίση.

Αναφορικά με τη μοριοδότηση, το κείμενο του Νόμου στο άρθρο 10, ρητά θέτει ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος επιλογής για θέσεις ευθύνης όλων των βαθμίδων την άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου οργανικής μονάδος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει πλέον ρητά και με σαφήνεια η βούληση του Νομοθέτη για τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου οργανικής μονάδος, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν ανατεθεί αυτά στον Υπάλληλο και όχι μόνο όταν αυτός έχει επιλεγεί κατά τη διαδικασία των κρίσεων. Υιοθετώντας την απόλυτα κρατούσα άποψη που εκφράζει η  Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας εδώ και 20 έτη, ο Νομοθέτης καθιστά την «άσκηση καθηκόντων» Προϊσταμένου όχι μόνο κριτήριο επιλογής σε θέση ευθύνης, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα του υπαλλήλου για την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Στο ίδιο το Νομοθετικό κείμενο δεν γίνεται λόγος για «επιλογή ή κρίση» σε θέση Προϊσταμένου, αλλά για ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Αναφορικά με το επίδομα θέσης ευθύνης, στο άρθρο 18 ορίζεται ότι αυτό καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων Διοίκησης, χωρίς να  γίνεται διάκριση ως προς τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησής τους.

γ. περικοπές όλων των επιδομάτων που προβλέπονταν πριν τον Ν. 4024/11

Άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου περικόπηκαν όλα τα επιδόματα των οποίων προβλεπόταν η κατάργηση στις τελικές διατάξεις αυτού. Ουδεμία εξάρτηση υπήρξε εν προκειμένω από έκδοση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που να θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις.

 δ. κατάργηση αμοιβών συλλογικών οργάνων

Το άρθρο 21 του Νόμου ορίζει: « Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους»

ε. μετατάξεις με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 : «Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (27-10-2011), κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος

 Η καινοτομία που εισάγει ο Νέος Νόμος αφορά στη μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασσομένου και στη δυνατότητα πραγματοποίησης της μετάταξης, ακόμη και χωρίς να υφίσταται κενή οργανική θέση.

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ 

α. το ζήτημα των προαγωγών

Στο παράρτημα V2 του Νόμου Ν. 4046/2012: ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2:Σύμβαση PSI, στο κεφάλαιο “Αποδοχές στο Δημόσιο Τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων»” ορίζεται: “Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του 2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής.”

Δυνάμει της υπ’ αριθ.  Αρ. Πρωτ. Δ5Β 1043649ΕΞ 2012/ 15-03-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίσθηκε η ανάθεση στην εταιρεία  ΙCAP GROUP A.E της εκπόνησης μελέτης με αντικείμενο την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Ν.4024/11) στο Δημόσιο Τομέα για την περίοδο 2012-2020. Στόχος της μελέτης είναι να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί το κόστος /όφελος της εφαρμογής του νέου Μισθολογίου στην περίοδο 2012-2020, λαβαίνοντας υπ’ όψη το σύνολο των παραγόντων που θα το επηρεάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος. Οι προαγωγές που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Νόμου, ανεστάλησαν μετά την ψήφιση του Μνημονίου 2.

β. το ζήτημα της αξιολόγησης

Στο άρθρο 7 του Ν. 4024/11 προβλέπεται: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο…… Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη κλπ, ενώ προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης …»

Το προεδρικό αυτό διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί, σε αντίθεση με τα προεδρικά διατάγματα περί διατήρησης των συστημάτων αξιολόγησης ειδικών κατηγοριών προσωπικού (υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, κληρικοί κλπ)

γ. Το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Στο άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου προβλέπεται: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ` ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την Έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου

 Το προεδρικό διάταγμα αυτό δεν έχει ακόμα εκδοθεί, κατά κατάφωρη παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την κατ’ ανώτατο όριο αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 7 ετών συνολικά, καθιστά τη ρύθμιση υπέρμετρα αυστηρή, καταδεικνύοντας την προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων που κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους ρύθμιση. (Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας θα οδηγούσε σε κατάταξη του υπαλλήλου σε υψηλότερο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο)

δ. Το ζήτημα αξιολόγησης και μονιμοποίησης των δοκίμων

  Το νέο σύστημα αξιολόγησης και μονιμοποίησης των δοκίμων υπαλλήλων δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί, λόγω μη εκδόσεως του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος. Εφαρμοστέο μέχρι τη θέση ισχύ του νέου συστήματος κατάταξης και προαγωγών, είναι το άρθρο 40 του ισχύοντος ΥΚ, το οποίο προβλέπει την καταρχήν αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Το σαφώς αυστηρότερο σύστημα του ενιαίου βαθμολογίου δεν έχει τύχει ακόμα εφαρμογής, καθώς συνέχεται άμεσα με την υλοποίηση της στοχοθεσίας.

ε. Το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

Δυνάμει της υποπαραγράφου Γ.1. εδ.2 Ν.4093/2012: η εφαρμογή των διατάξεων περί απονομής κινήτρου επίτευξης στόχων αυτών ανεστάλη.

*******************************

Κάνοντας κριτική αποτίμηση του ενός έτους εφαρμογής του Νόμου, διαπιστώνουμε δυστυχώς την απόλυτα οικονομικοκεντρική τάση άμεσης εφαρμογής μόνον όσων διατάξεων είχαν οικονομικό ενδιαφέρον για την είσπραξη δημοσίων εξόδων ή την αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων και επιδομάτων και την πλήρη αδράνεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν ως συνέπεια την απονομή δικαιωμάτων.

Ειδικά σε σχέση με τις προαγωγές των υπαλλήλων είναι κατάφωρα παράνομο και αντισυνταγματικό να στερούνται οι υπάλληλοι τα δικαιώματά τους και να παρεμποδίζεται η υπηρεσιακή τους εξέλιξη εκ μόνου του γεγονότος ότι δεν πρέπει να δοθούν οι μισθοί που αντιστοιχούν στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια στα οποία θα κατατάσσονταν οι προαχθέντες.

Η δε ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία του έργου της αξιολόγησης επίτευξης των στόχων του Νόμου με ταυτόχρονη αναστολή όλων των προαγωγών με το δεύτερο μνημόνιο, αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα της υπολειτουργικότητας του κρατικού μηχανισμού. Δημιουργεί δε τεράστια ανασφάλεια, καθώς η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία αποδεικνύει εαυτόν ανίκανο, εκδίδοντας ένα μεταρρυθμιστικό νόμο, κατόπιν πολύμηνων διαβουλεύσεων και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και στη συνέχεια «παραδέχεται» ότι είναι αμφίβολη αυτή η ίδια η σκοπιμότητά του Νόμου αυτού, σχετικά με τους στόχους για την επίτευξη των οποίων ψηφίσθηκε.

Κλείνοντας, δυστυχώς οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ένας νόμος πολλά υποσχόμενος αναφορικά με τη μεταρρύθμιση σε καίρια ζητήματα της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, κατέληξε να είναι ένα ακόμα φοροεισπρακτικό μέσο και μια ακόμη απόδειξη της απόλυτης αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

<!– –>

 

Αρχική »  «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.».
 • ΑΔΑΒ4Σ1Η-8Ξ6
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου2/85127/0022
 • Θέμα«Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.».
 • Τελικός ΥπογράφωνΑναπληρωτής Υπουργός – Χρήστος Σταϊκούρας -
 • Ημερομηνία Απόφασης22/11/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης22/11/2012 10:57:03
 • Είδος ΑπόφασηςΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΜονάδαΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 • Θεματική
  • Οικονομία και Οικονομικά
 • ΑρχείοΛήψη Αρχείου

Οι αλλαγές σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς του ΕΣΥ. Τι θα ισχύσει με τα ειδικά μισθολόγια. Τέλος στα δώρα

Την κατάργηση των δώρων σε όλο το Δημόσιο και τη διαδικασία εφαρμογής των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ καταγράφει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Σε αυτή περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στις αμοιβές αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικών γραμματέων των υπουργείων.

Μεταξύ άλλων:

* Καταργούνται πλήρως σε όλο το Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ. από την 1/1/2013 τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Φέτος θα καταβληθούν κανονικά.

Επίσης, αναστέλλεται η περαιτέρω μείωση αποδοχών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι λόγω του ενιαίου μισθολογίου χάνουν πάνω από 25% των αποδοχών τους.

Οι αποδοχές τους παγώνουν στο επίπεδο που διαμορφώθηκαν στις 31/10/2012.

* Με βάση το πολυνομοσχέδιο, το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ. Όμως, οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ που χάνουν πάνω από το 25% των αποδοχών τους λόγω της επέκτασης του ενιαίου μισθολογίου, θα δουν από την 1/11/2012 μείωση των αποδοχών τους κατά 25% στο ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό του ενιαίου μισθολογίου.

* Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτή των δημάρχων και των περιφερειαρχών και καταργούνται πλήρως από την 1/1/2013 οι αποζημιώσεις των μελών των δημοτικών συμβουλίων και κάθε είδους επιτροπών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις σχετικές συνεδριάσεις.

* Από το νέο έτος μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές στις αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και πάσης φύσεως αμοιβές των στελεχών των ΝΠΔΔ, των Δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΙΔ και των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι ΟΤΑ κατέχουν ποσοστό πάνω από 50%.

* Επέρχονται μειώσεις στους βασικούς μισθούς Γενικών Γραμματέων υπουργείων, ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Ειδικών Γραμματέων υπουργείου και ειδικών θέσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού.

* Επεκτείνεται σε όλες τις ΔΕΚΟ το ενιαίο μισθολόγιο του νόμου 4024/2011. Μάλιστα για τον υπολογισμό των υπερωριών σε ΔΕΚΟ και όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα καταργούνται τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία και οι αμοιβές για τις υπερωρίες και το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να εργαστεί ένας υπάλληλος καθορίζεται με βάση το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο.

* Από τις αρχές του νέου έτους παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κ.λπ., κατά το μέρος που ρυθμίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νομικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια 250.000 λειτουργών του Δημοσίου θα φτάσουν έως και στο 30% των μηνιαίων αποδοχών, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου φέτος. Οι περικοπές αφορούν μειώσεις τόσο των βασικών μισθών, όσο και των επιδομάτων και εξειδικεύονται ως εξής:

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες

Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας μειώνονται κατά 8 ευρώ έως και 464 ευρώ τον μήνα, ή κατά 2,9% έως 20%, ενώ σημαντικές μειώσεις, από 9% έως 27%, προβλέπονται και για τα επιδόματα των ένστολων.

Έτσι, προκύπτουν περικοπές έως και 23% για τις συνολικές αποδοχές των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Δικαστικοί λειτουργοί

Οι βασικοί μισθοί των δικαστών περικόπτονται κατά 119 ευρώ έως 1.111 ευρώ τον μήνα, ή κατά 8% έως 27%.

Τα επιδόματα ταχύτερης – αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων και η πάγια αποζημίωση μειώνονται συνολικά κατά 212 ευρώ έως 397 ευρώ μηνιαίως, ή κατά 8% έως 29%.

Οι μειώσεις στις συνολικές αποδοχές κυμαίνονται από 8% έως και 29%.

Πανεπιστημιακοί

Οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα και, κατ’ επέκταση, οι συνολικές αποδοχές των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων περικόπτονται κατά 10% έως 18%. Οι μηνιαίες απώλειες από τις μειώσεις στους βασικούς μισθούς κυμαίνονται από 118 ευρώ έως 316 ευρώ, ενώ από τις περικοπές στα επιδόματα διδακτικής προετοιμασίας, βιβλιοθήκης και έρευνας προκαλούνται πρόσθετες συνολικές περικοπές αποδοχών από 68 ευρώ έως 195 ευρώ τον μήνα.

Οι βασικοί μισθοί των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας περικόπτονται κατά 20 ευρώ έως 390 ευρώ τον μήνα, ή κατά 2% έως 19%.

Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης περικόπτεται κατά 40 ευρώ έως 53 ευρώ μηνιαίως, ενώ η πάγια αποζημίωση μειώνεται κατά 27 ευρώ έως 49 ευρώ μηνιαίως. Τα ωρομίσθια και οι αποζημιώσεις των εφημεριών περικόπτονται έως και 50%.

Οι συνολικές αποδοχές, χωρίς τον συνυπολογισμό των εφημεριών, υπολογίζεται ότι θα περικοπούν κατά 2% έως 19%, ενώ εάν συνυπολογιστούν οι εφημερίες οι περικοπές θα κυμαίνονται από 10% έως και 30%.

Διπλωμάτες

Οι βασικοί μισθοί των διπλωματικών υπαλλήλων περικόπτονται κατά 56 ευρώ έως 335 ευρώ τον μήνα, ή κατά 5% έως 15%.

Το κίνητρο απόδοσης μειώνεται κατά 16 ευρώ ή κατά 11%, τα επιδόματα ξενίας-παράστασης περιορίζονται κατά 26 ευρώ έως 47 ευρώ ή κατά 10% έως 13%, ενώ η πάγια αποζημίωση περικόπτεται κατά 7 ευρώ έως 89 ευρώ τον μήνα ή κατά 6% έως 15%.

Οι συνολικές αποδοχές υπολογίζεται ότι θα περικοπούν κατά 6% έως 15%.

Αντίστοιχες περικοπές θεσπίζονται και στα μισθολόγια των ιατροδικαστών, του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ των ερευνητών και των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.


Από 1η Απριλίου 2013 θα ισχύσει το νέο σύστημα καθορισμού των κατώτατων μισθών. Ποιοι οι δικαιούχοι του επιδόματος γάμου. Τι θα ισχύσει με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα οριστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, θα θεσπισθεί νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο για τα εργασιακά, που δημοσιοποιήθηκε επισήμως την Τετάρτη, με το νέο σύστημα θα ορίζεται η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης).

Στη διαδικασία αυτή θα προβλέπεται η διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, αλλά τις τελικές αποφάσεις θα έχει η κυβέρνηση.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά τη 14.2.2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4046/2012.

Με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 6/2012) αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά ορίζεται από την εν λόγω διάταξη το επίδομα τριετίας.

Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων.

Εργοδότες – επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των ΣΕΒ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες + επίδομα γάμου).

Εργοδότες – επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δεν δεσμεύονται από τη 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ορίζει. Από τους όρους αυτούς θα εξαρτάται και το περιεχόμενο επιχειρησιακών συμβάσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται το επίδομα γάμου

Το επίδομα γάμου υποχρεούνται να καταβάλουν εργοδότες – επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που το προβλέπουν.

Από τη 12.11.2012  εργοδότες – επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, ήτοι των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ «δύνανται» όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου, περιγραφή που παραπέμπει σε κατάργηση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως σχολιάζεται από αρμόδιες πηγές του υπουργείου.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση με Εθνικές Γενικές, Κλαδικές, Ομοιοεπαγγελματικές και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να συμφωνούνται ελευθέρως από τα συμβαλλόμενα μέρη μισθολογικοί όροι οποιουδήποτε είδους και ύψους (βασικοί μισθοί, ημερομίσθια, προσαύξηση ωριμάνσεων, παντός είδους επιδόματα κ.λπ.).

Οι μισθολογικοί αυτοί όροι σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι δυσμενέστεροι από τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.

Τέλος, ακόμη και όροι ατομικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο (περίπτωση 3ζ της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.) όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ) ΤΩΝ Ν.Ι. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 • ΑΔΑΒ42ΧΘ-ΡΙ2
 • Αριθμός ΠρωτοκόλλουΔΥ5α/οικ.106584
 • ΘέμαΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ) ΤΩΝ Ν.Ι. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 • Τελικός ΥπογράφωνΓενικός Γραμματέας – ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης02/11/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης05/11/2012 12:50:38
 • Είδος ΑπόφασηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΜονάδαΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 • Θεματική
  • Προυπολογισμός
 • ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.372.971,00
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕ511
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Χ 2010)2012
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 9a947de4283826a4429abe51374649ffcfe5ac9ad85c9865fe01cc689dd76f0c

 • Αριθμός ΠρωτοκόλλουΔΥ5α/οικ.98263
 • ΘέμαΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΩΝ ΝΟΣ. ΙΔ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
 • Τελικός ΥπογράφωνΓενικός Γραμματέας – ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης11/10/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης11/10/2012 13:15:53
 • Είδος ΑπόφασηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΜονάδαΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 • Θεματική
  • Προυπολογισμός
 • ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.372.352,00
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕ0511
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Χ 2010)2012
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 69e4dd051f2aeecd33c0c6eb86ad8a6e5c39a632131f61c42ea458f2e7187097


Για τις συντάξεις μελετάται η επιβολή ανώτερου πλαφόν 2.200 έως 2.400 ευρώ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ θα υπάρξουν περικοπές και συγκεκριμένα: Από 1.000 έως 1.400 ευρώ, ποσοστό 5% και πάνω, από 1.400 ευρώ ποσοστό 10%. Το μέτρο αφορά στις συντάξιμες αποδοχές και περιλαμβάνει το άθροισμα των καταβαλλόμενων παροχών από οποιαδήποτε πηγή (κύρια σύνταξη και επικουρική), τυχόν βοηθήματα, μερίσματα κ.λπ.

Με το μέτρο που αναμένεται να θίξει περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν διπλές συντάξεις, αναμένεται να εξοικονομηθεί ένα ποσό περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ, όπως εκτιμάται, θα εξασφαλίσει την αποφυγή οριζόντιων περικοπών, που αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Οι περικοπές συντάξεων περιλαμβάνουν και τον επανακαθορισμό του εφάπαξ, με νέες μειώσεις 10% έως 23% στα Ταμεία που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Ηδη ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τη μείωση του εφάπαξ σε ποσοστό 23% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Κοινωνικά επιδόματα

Παραλλήλως προωθείται και ο δραστικός περιορισμός της δαπάνης για τα κοινωνικά επιδόματα. Από τα 90 συνολικά επιδόματα που χορηγούνται σήμερα, κάποια θα συγχωνευθούν, άλλα θα καταργηθούν, ενώ για τη χορήγησή τους θα προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, συζητείται η θέσπιση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, ούτε στο ΕΚΑΣ, για το οποίο ήδη ισχύουν ανάλογα κριτήρια. Από τις περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα αναμένεται να εξοικονομηθούν άλλα 2 δισ. ευρώ περίπου.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντηση δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είχα πολύωρη συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αφορούν στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ζητήματα που, όπως γνωρίζετε, είναι πολυεπίπεδα και αφορούν την αγορά εργασίας, αλλά και τα μείζονα ζητήματα της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και το μεγάλο βάρος που θα σηκώσει το υπουργείο στο οποίο προΐσταμαι, περίπου το 44% της προσαρμογής, δηλαδή μια τάξη μεγέθους 5 δισ. ευρώ.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το υπουργείο θα δείξει αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή η Ελλάδα δεν θα κλονιστεί από τη δυσκολία των αποφάσεων τις οποίες θα πάρουμε. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παρθούν με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο.

Στην υγεία

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, είχε συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περιστολή των δαπανών στους τομείς της υγείας και ειδικότερα στα φάρμακα και στα νοσήλια. Η τρόικα απαιτεί νέα περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 500 εκατ. ευρώ και αυστηρότερο έλεγχο των προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Οι διαθέσιμοι πόροι θα αξιοποιηθούν με ορθολογικό τρόπο και διαδικασίες, ώστε να αποδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα. Εμείς θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας με την αξιοποίηση όλων των εργαλείων πολιτικής, με τα οποία θα επιτύχουμε αφενός τη μείωση των δαπανών, αφετέρου θα διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Αίτημα παράτασης για μείωση δημοσίων υπαλλήλων

Παράταση του χρονικού ορίου για τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων από το 2015 στο 2016 αναμένεται να ζητήσει ο πρωθυπουργός από την τρόικα, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η διοικητική μεταρρύθμιση με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και με την έκθεση του ειδικού κλιμακίου της τρόικας, η μείωση που επιτυγχάνεται ως το 2015, αν δεν γίνει καμία απόλυση στο δημόσιο τομέα, απλώς με τις συνταξιοδοτήσεις και την εφαρμογή των κανόνων του 1 προς 5 και 1 προς 10, διασφαλίζει μείωση του προσωπικού -με παράλληλη μείωση του μισθολογικού κόστους- κατά 140.000 εργαζομένους. Αν η τρόικα συναινέσει στο να δοθεί παράταση έως το 2016 -ή διαφορετικά να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά 140.000 ως το 2015- θα καταστεί δυνατή η μείωση κατά 150.000 έως το έτος-στόχο, που πλέον θα μετατοπιστεί στο 2016.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κομβικό ζήτημα στο τραπέζι των συζητήσεων -επί της ουσίας της επαναδιαπραγμάτευσης των όσων έχουν τεθεί- με την τρόικα είναι και το θέμα των μετατάξεων, οι οποίες καταβάλλεται προσπάθεια από την ελληνική πλευρά να εκληφθούν ως μετακινήσεις και όχι ως νέες προσλήψεις. Η αναμενόμενη μείωση από τις κινήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε μια ευρείας κλίμακας εξοικονόμηση της τάξεως του 30%, το ακριβές ποσό ωστόσο δεν μπορεί να υπολογιστεί στην παρούσα φάση, αφού τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικά σημεία για την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του Δημοσίου αποτελούν τόσο η αποτελεσματική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών -το πρώτο κύμα άρχισε χθες- όσο και η αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα αρχίσει το 2013, όταν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπηρεσιών. Ηδη τα κλιμάκια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων προκειμένου, σε αυτή τη φάση, να γίνουν μετατάξεις -ποιος θα πάει πού και γιατί- έχουν «στηθεί» στα πρώτα πέντε υπουργεία, στα οποία θα γίνουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων.

Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει τον προπομπό όσων θα ακολουθήσουν το 2013.

Η συνάντηση Χ. Μπαρόζο με Α. Σαμαρά

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, θα έχει το απόγευμα ο πρόεδρος τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, με τον οποίο θα εξετάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και θα συζητήσει μαζί του την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο μεταξύ, με τίτλο «Ο Μπαρόζο επισκέπτεται την Ελλάδα για να αμβλύνει τις εντάσεις», η έγκυρη γαλλική οικονομική εφημερίδα «Λεζ Εκό» δημοσιεύει ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σχετικά με την επίσκεψη -σήμερα- του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

«Ενώ οι δηλώσεις των Γερμανών ιθυνόντων ξανάριξαν λάδι στη φωτιά, ο πρόεδρος της Επιτροπής πραγματοποιεί μια κατ’ εξαίρεση επίσκεψη στην Αθήνα, σε ένα πλαίσιο έντασης και ενώ στον ορίζοντα διαφαίνεται το σενάριο μια νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους», υπογραμμίζεται στον υπότιτλο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ελληνας πρωθυπουργός περιμένει από την επίσκεψη αυτή ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης, σε μια στιγμή που έχει έλθει εκ νέου στην επιφάνεια η συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Σημειώνει ακόμη πως η συνάντηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, για την ώρα, πραγματική εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ο κύριος υπεύθυνος των καθυστερήσεων στις εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας των εκλογικών φιλοδοξιών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τρόικα έχει άμεσα διπλή αποστολή: όχι μόνο να αξιολογήσει πόσα λείπουν για τη διάσωση της χώρας, αλλά και να εκτιμήσει τα όσα οφείλονται στην αδυναμία του ελληνικού κράτους και τι προέρχεται από την ύφεση.

Για να εκτονωθεί η συζήτηση, που αναμένεται να είναι θυελλώδης το Σεπτέμβριο, πρέπει να μοιρασθούν οι ευθύνες ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Ελληνες.